ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου ODEON

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τίτλο «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data)» στο πλαίσιο του έργου «Open Data for European Open iNnovation» με ακρωνύμιο ODEON το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών .

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους, διευκρινίζονται τα εξής:

• Στο λεκτικό του Παρατήματος VI- Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς στη σελίδα 52 του τεύχους διακήρυξης «Η οικονομική προσφορά του κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τη συνολική και την αναλυτική ανά φάση προσφερόμενη τιμή του Παραδοτέου 4.1.2 που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή» η αναφορά του Παραδοτέου 4.1.2 έχει γραφεί εκ παραδρομής. Το ορθό λεκτικό είναι:«Η οικονομική προσφορά του κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τη συνολική και την αναλυτική προσφερόμενη τιμή των Παραδοτέων που περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα όπως έχουν ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα».

•  Στον πίνακα του Παρατήματος VI- Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς του τεύχους διακήρυξης, στο τελευταίο πεδίο  «ΣΥΝΟΛΟ» θα πρέπει να αναγραφεί το ποσό χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ, το ΦΠΑ επί τοις % και το Σύνολο σε ευρώ όπως είναι στην πρώτη γραμμή του πίνακα (αριθμητικά και ολογράφως). 

Leave a Comment