Συνεργασίες

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο της προώθησης της ανοιχτότητας συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω Πλαισίων Συνεργασίας και Προγραμματικών Συμφωνιών.

Παρακάτω παρατίθενται τα Πλαίσια Συνεργασίας τα οποία έχουν υπογραφεί έως σήμερα.

 • Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων για τα Ανοικτά Δεδομένα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 24 Απριλίου 2024

 • Μνημόνιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 15 Δεκεμβρίου 2022

 • Μνημόνιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 07 Σεπτεμβρίου 2022

 • Μνημόνιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό και Υπολοποίηση Δράσεων Ανοιχτότητας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 22 Ιουλίου 2022

 • Μνημόνιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με το Ελληνικό Κτηματολόγιο (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 04 Νοεμβρίου 2020


 • Πλαίσιο Συνεργασίας για την προώθηση δράσεων και πολιτικών ανοιχτότητας, ψηφιακών δικαιωμάτων και διαφάνειας στην Ελλάδα με τους Reporters United (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 16 Οκτωβρίου 2020


 • Πλαίσιο Συνεργασίας για την προώθηση δράσεων και πολιτικών ανοιχτότητας, ψηφιακών δικαιωμάτων και διαφάνειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με το Open Forum Europe.  (pdf)        

Ημερομηνία Υπογραφής: 31 Ιανουαρίου 2020

 • Πλαίσιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας και την Προτυποποίηση Διαδικασιών με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης     (pdf)        

Ημερομηνία Υπογραφής: 06 Ιουνίου 2019

Στόχος Συνεργασίας

Η συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας με στόχο την ενίσχυση της διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και η αύξηση της τεχνογνωσίας των φορέων σε θέματα ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτού περιεχομένου.


 • Πλαίσιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (pdf)    

Ημερομηνία Υπογραφής: 24 Μαΐου 2019

Στόχος Συνεργασίας:

Η συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας και η παροχή από το Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών προς τον ΕΛΟΤ τεχνικής συνδρομής σε θέματα ανοικτού λογισμικού, ανοιχτών δεδομένων και ανοικτού περιεχομένου.


 • Σύμφωνο Συνεργασίας  Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών – Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 04 Μαρτίου 2019

Στόχος συνεργασίας: η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας και ειδικότερα η:

η ενίσχυση τη διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων

η αύξηση της τεχνογνωσίας των Μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


 • Σύμφωνο Συνεργασίας Ελεγκτικού Συνεδρίου – Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 06 Δεκεμβρίου 2018

Στόχος συνεργασίας:

Η συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας και η παροχή από το Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο τεχνικής συνδρομής θέματα ανοικτού λογισμικού, ανοιχτών προτύπων και ανοικτού περιεχομένου.

 • Πλαίσιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη,Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με τo Συμβούλιο της Επικρατείας (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 09 Ιουλίου 2018

Στόχος συνεργασίας:

Η συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας και η παροχή από το Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών προς το ΣτΕ τεχνικής συνδρομής θέματα ανοικτού λογισμικού, ανοιχτών δεδομένων και ανοικτού περιεχομένου.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα παρέχει, με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, τεχνογνωσία και πληροφορίες επί των θεμάτων που κρίνονται απαραίτητα για τη διαρκή αναβάθμιση, βελτίωση και προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), με λύσεις Ανοιχτού λογισμικού και Τεχνολογιών

 • Πλαίσιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη,Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με τoν Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 13 Φεβρουαρίου 2018

Στόχος συνεργασίας:

Επίτευξη ενός  θετικού ισοζυγίου διανοητικής ιδιοκτησίας  μέσω ποικίλων δράσεων συνεργασίας με την Ελληνική ερευνητική κοινότητα με σκοπό την ευρύτερη εκμετάλλευση της παραγωγής γνώσης της χώρας,

Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και προϋποθέσεων για την καινοτομία και ανάπτυξη στον ελληνικό πανεπιστημιακό/ ερευνητικό χώρο,

Διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της καινοτομίας

Τη δημιουργία χρήσιμων αποτελεσμάτων στους ευρύτερους τομείς της αύξησης της αποτελεσματικότητας της προστασίας πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων, της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της διάχυσης γνώσης, της επιχειρηματικότητας και προστασίας των αποτελεσμάτων της καινοτομικής δραστηριότητας.

 • MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, IBM Hellas Information Handling Systems S.A. (pdf)
  • Ημερομηνία Υπογραφής: 5 Οκτώβρη 2017

   Στόχος συνεργασίας:

Blockchain technologies and application areas relevant with Central Bank business and processes

Exchanging several information regarding their respective businesses, products and available services, and combine their expertise

 • Συμφωνία- Πλαίσιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη,Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με την Τράπεζα της Ελλάδος (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 7 Μαρτίου 2017

Στόχος συνεργασίας:

Διάθεση και αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων,

Διαλειτουργικότητα με ανοιχτά πρότυπα,

Θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων,

Πιλοτικές δράσεις με νέες τεχνολογίες όπως π.χ. το Distributed Ledger Technology.

 • Συμφωνία- Πλαίσιο Συνεργασίας για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Υποστήριξη Συντονισμένων Δράσεων Υποστήριξης Ανοιχτών Τεχνολογιών στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνών και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών με την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 11 Ιουλίου 2016

Στόχος συνεργασίας:

να ενισχυθεί η διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού.

να αυξηθεί η τεχνογνωσία των Μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς που σχετίζονται με τον Ψηφιακό Πολιτισμό και την Ψηφιακή Κληρονομιά (Digital Heritage) και την βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών

 

 • Πλαίσιο Συνεργασίας για το Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 16 Ιουνίου 2016

Στόχος συνεργασίας:

H από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας στο χώρο της παιδείας και ειδικότερα:

 • τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας.

 • την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου τομέα και την βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών.

Ημερομηνία Υπογραφής: 8 Ιουνίου 2016

Στόχος συνεργασίας:

να ενισχυθεί η διάδοση, η διάχυση, η έρευνα και η εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, την προώθηση και την επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, ανοιχτού περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.

να αυξηθεί η τεχνογνωσία των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών  όσο και των σχετικών υποδομών.

να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μελετών και προτύπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών διαμέσου της συνεργασίας με το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, προσβλέποντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

 • Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας, «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας», μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και ΕΕΛ/ΛΑΚ (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 23 Μάιου 2016

Στόχος συνεργασίας:

η ενίσχυση τη διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.

η αύξηση της τεχνογνωσίας των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά, υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου τομέα και την βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών.

η υποστήριξη  μέσα από το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, τον σχεδιασμό, στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και στην παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία στους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.


 • Προγραμματική Συμφωνία – Πλαίσιο Συνεργασίας, «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας», μεταξύ ΕΕΛ/ΛΑΚ και διαΝΕΟσις (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 28 Ιανουαρίου 2016

Στόχος συνεργασίας: η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας και ειδικότερα η:

η ενίσχυση τη διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων

η αύξηση της τεχνογνωσίας των Μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


 • Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας, «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας», μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ΕΕΛ/ΛΑΚ (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Στόχος συνεργασίας: η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας και ειδικότερα η:

Ενίσχυση της έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας

Αύξηση της τεχνογνωσίας σε σχέση με τα θέματα αυτά

Υποστήριξη του Υπουργείου στο σχεδιασμό, κατάρτιση, υλοποίηση και παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία, στους τομείς αρμοδιότητάς του, μέσα από το δίκτυο  διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ καθώς και με συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς


 • Προγραμματική- Συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής:  Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Στόχος συνεργασίας:  Η διάχυση προς το ευρύ κοινό όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με μια  σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα ή και το ανοιχτό λογισμικό στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.

Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα, λογισμικό ή τεχνολούμφωνο Συνεργασίας  Οικουμενικής Ομοσπγίες στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων και την υλοποίηση αυτών.

Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης,

Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού οργανισμών σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, λογισμικού, δεδομένων και τεχνολογιών.

Την προώθηση των δράσεων ανοιχτού περιεχομένου (MyContent) στην εκπαίδευση αλλά και εξειδικευμένων δράσεων για τον εμπλουτισμό της Wikipedia σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών.


 • Προγραμματική- Συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Α.Ε (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Στόχος συνεργασίας: Η ενίσχυση  της διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής των ανοιχτών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.


 • Συμφωνία – πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, των Δήμων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, με την ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟύμφωνο Συνεργασίας  Οικουμενικής Ομοσπ/ΕΜΠ), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ)  (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: 12 Ιουνίου 2014

Στόχος συνεργασίας: Η  κατάρτιση κοινών αναπτυξιακών στρατηγικών και δράσεων σε τομεακές πολιτικές, τη διοργάνωση σεμιναρίων και τη συνεργατική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του οράματος της «έξυπνης πόλης».


 • Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων Α.Ε, του ΣΕΚΕΕ, της ΕΕΝΕ, της ΕΒΙΔΙΤΕ και της ΗΒΙΟ (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής: Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2013

Στόχος συνεργασίας: Πλαίσιο συνεργασίας για την λειτουργία του κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Innovathens


 • Προγραμματική- Συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και της PostScriptum (pdf)

Ημερομηνία Υπογραφής:  15 Φεβρουαρίου 2013

Στόχος συνεργασίας: Η ενίσχυση της διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής των ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού