Λοιποί φορείς 2016

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Πρόεδρο Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κ.
Νικόλαο Βόκα
Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα και θέματα ανοιχτότητας 13/04/2016
Πρόεδρο Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαο Βόκα
Σύστημα καταγραφής υπηρεσιών και διαδικασιών 19/04/2016
Διευθυντή Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Αριστείδη Αλεξόπουλο Αποκλεισμός Ανοικτού Λογισμικού στην Διακήρυξη υπ’αριθ. ΔΠΛΡ-5752000018 21/04/2016
Πρόεδρο Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), κ.
Καραβοκύρη Ιωάννη
Απλούστευση και πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών αιτήσεων υποψηφίων 11/05/2016
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Προτεινόμενες Τροπολογίες για το σχέδιο νόμου “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων κα λοιπές διατάξεις” 23/11/2016
Πρόεδρο Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, κ. Πάντο Παναγιώτη Αξιοποίηση Ανοιχτών Τεχνολογιών 01/12/2016