Περιφέρειες 2013

Προς

Θέμα

Ημερομηνία

Περιφέρεια Ηπείρου Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Θεσσαλίας Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Πελοποννήσου Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Αττικής Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Κρήτης Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 02/04/2013