ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας» μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας και ΕΕΛ/ΛΑΚ

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου υπογράφηκε Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης και ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ κ. Διομήδης Σπινέλλης.

Μέσα από την Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας, η οποία έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, στόχος είναι η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας και ειδικότερα, την:

  • Ενίσχυση της έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας

  • Αύξηση της τεχνογνωσίας σε σχέση με τα θέματα αυτά και

  • Υποστήριξη του Υπουργείου στο σχεδιασμό, κατάρτιση, υλοποίηση και παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία, στους τομείς αρμοδιότητάς του, μέσα από το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ καθώς και με συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συμφωνείται να πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως:

Η διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα τα ανοιχτά δεδομένα. περιεχόμενο ή/και λογισμικό στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας

Η συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού στο χώρο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου

Η παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ανοιχτότητας

Η συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου σε θέματα ανοιχτών δεδομένων, λογισμικού, περιεχομένου και τεχνολογιών

Η συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στη χρήση αδειών ανοιχτών τεχνολογιών αλλά και τη δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, υλικού, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών

Η χρήση wikis και άλλων πληθοποριστικών πλατφορμών από φορείς του δημοσίου τομέα ως εργαλεία για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους

Η προώθηση των δράσεων ανοιχτού περιεχομένου με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και εμπλουτισμό της Wikipedia σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου

Η συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτά δεδομένα, περιεχόμενο ή/και λογισμικό στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας και την υλοποίηση αυτών

Η υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία των δύο φορέων ώστε να ενισχυθεί η ανοιχτότητα στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.  Με την ανοιχτότητα προωθείται η διαφάνεια, ενισχύεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, διευκολύνεται η πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών του δημοσίου τομέα.

Ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου συνεργασίας βρίσκεται διαθέσιμο στο: https://ellak.gr/wp-content/uploads/2015/08/programmatiki.pdf

Δελτίο Τύπου: 13/08/2015 – Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας» μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας και ΕΕΛ/ΛΑΚ

Leave a Comment