ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Διαφάνεια – Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων

H ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνθηκε σε πολιτικά κόμματα ζητώντας να δεσμευτούν σε οκτώ θέσεις για την διαφάνεια και την ανοιχτότητα.

Ένα από τα βασικά “μαθήματα” της ελληνικής κρίσης και ύφεσης, είναι η αδυναμία της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας να υποστηρίξουν ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις. Η αδυναμία των θεσμών μας, όμως, δεν οφείλεται μόνο σε μακροχρόνιες παθογένειες, αλλά και στην ελλιπή συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών, στην αξιολόγηση υπηρεσιών, στη συνδιαμόρφωση λύσεων και εφαρμογών που απλοποιούν διαδικασίες και απελευθερώνουν τις δυνατότητες των δημοσίων λειτουργών. Οι θεσμοί μας, δηλαδή, παραμένουν «κλειστοί», όταν στην καθημερινότητα, οι νέες τεχνολογίες «ανοίγουν» νέες οδούς ενημέρωσης, πολιτισμού, γνώσης, επιχειρηματικότητας και ποιότητας ζωής.

Στην επιστολή, η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει οκτώ κατηγορίες δράσεων για την ενίσχυση της ανοιχτής διακυβέρνησης, δράσεις που προωθούν τη διαφάνεια, την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Οι οκτώ προτάσεις αφορούν τα παρακάτω σημεία: 1) την εφαρμογή του Ν.4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση ο οποίος περιλαμβάνει Αρχές, Μέσα και Διαδικασίες για την Καλή Νομοθέτηση, 2) την ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), 3) την εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν.4305/2014) σύμφωνα με τον οποίο καθιερώθηκε η αρχή της εξ ορισμού ανοιχτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας αλλά και του άρθρου 58 του Ν.4178/2013 που αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα, 4) την ενίσχυση της Διαύγειας (Ν.3861/2010) με την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, την κατάργηση των εξαιρέσεων και την εισαγωγή ρυθμίσεων που θα έχουν ως στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της, 5) την ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας και αναβάθμισης των εργαλείων δημοσιότητας, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου της νομοθετικής εξουσίας, μέσα από τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Βουλής, με έμφαση στα οικονομικά των κομμάτων, των βουλευτών και των συνεργατών τους, 6) τη λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 7) τη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης, διαφάνειας και συντονισμού του κυβερνητικού έργου και 8) την ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ανοιχτών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Τα κόμματα που απάντησαν στις προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά οι απαντήσεις των κομμάτων στις οκτώ ερωτήσεις:

Προτάσεις – Πρωτοβουλίες ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία Δημοκρατική Συμπαράταξη Το Ποτάμι Ένωση Κεντρώων
1) Εφαρμογή Πλαισίου Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2) Ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3) Εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα; ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
4) Ενίσχυση της Διαύγειας με την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου; ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ
5) Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
6) Υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού; ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ
7) Σύστημα Παρακολούθησης Κυβερνητικού έργου; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
8) Ανοιχτές Τεχνολογίες στην εκπαίδευση; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Μπορείτε εδώ να δείτε την επιστολή που στάλθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ,  την ίδια επιστολή απευθύναμε και στα άλλα κόμματα. Οι απαντήσεις των κομμάτων αναλυτικά:

20/06/2016 – Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Διαφάνεια – Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων

Leave a Comment