ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου Phygital

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 44.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου (WP1 – Project Management & Coordination), την επικοινωνία και τη διάδοση του έργου (WP2 – Project Communication & Dissemination), τα πιλοτικά προγράμματα του μοντέλου DGML (WP5 – Pilot Programmes of the DGML model) και την ίδρυση του δικτύου Phygital (WP6 – Establishment of the Phygital Network)» στο πλαίσιο του έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging production and business models» και ακρωνύμιο Phygital το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan – Mediterranean 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 15.00 μ.μ. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 22/02/2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους, διευκρινίζεται ότι στις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης της αφίσας (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΕ2: Επικοινωνία και Διάδοση του Έργου, Π.2.1.2., Αφίσα, σελίδα 35),η ποιότητα χαρτιού για την εκτύπωση της αφίσας είναι 125 gr/m2 κι όχι 1.250gr/m2, το οποίο έχει αναγραφεί εκ παραδρομής.

 

Περαιτέρω ρητά αναφέρεται ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 15.00 μ.μ. όπως αναγράφεται στο τεύχος διακήρυξης (Άρθρα Α.1.5 και 2.4.2) το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και όπως ρητά αναφέρεται στα στοιχεία του διαγωνισμού που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Πέμπτη 22/02/2018 και ώρα 12.00 μ.μ. αντιστοιχεί στην ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.


 

 

Project co-funded by the European Union and

National Funds of the participating countries

Leave a Comment