ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου Phygital

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ προκηρύσσει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την Ανάπτυξη των Τεχνικών Προδιαγραφών και το Σχεδιασμό της Ψηφιακής Πλατφόρμας στο πλαίσιο του έργου Phygital.

Συγκεκριμένα η σύμβαση θα αφορά την απασχόληση στο Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4) “Ανάπτυξη των Υποδομών Phygital”, σύμφωνα με το οριστικοποιημένο Application Form (Φόρμα Αίτησης) και το αντίστοιχα οριστικοποιημένο Justification of Budget Form (Φόρμα Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού), και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 (Π4.1.1) “Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός της ψηφιακής πλατφόρμας”.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες.

Αριθμός θέσεων: δύο (2)

Ειδικότητα: Προγραμματιστής πληροφοριακών συστημάτων.

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας θέσης είναι η ανάπτυξη των τεχνικών και ο σχεδιασμός της ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο του έργου Phygital.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υποψήφιοι, σε αντιστοιχία με τα Παραδοτέα του έργου, σύμφωνα με το οριστικοποιημένο Application Form (Φόρμα Αίτησης) και το αντίστοιχα οριστικοποιημένο Justification of Budget Form (Φόρμα Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού) καθώς και το σε ισχύ Procurement Plan (Προγραμματισμό Προμηθειών ), αφορούν:

• Το συντονισμό της ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδιασμού της ψηφιακής πλατφόρμας, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις των ειδικών ομάδων χρηστών και του περιεχομένου που πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα.

• Τη σύνταξη μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιασμού της ψηφιακής πλατφόρμας για την ωρίμανση των διαδικασιών που αφορούν την ανάθεση της ανάπτυξης της ψηφιακής πλατφόρμας (Π4.1.2).

• Την παρακολούθηση της υλοποίησης της ανάπτυξης της ψηφιακής πλατφόρμας και την εξασφάλιση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Τοποθεσία απασχόλησης: Τα άτομα θα απασχολούνται στην Αθήνα, στο χώρο εργασίας του ΕΕΛΛΑΚ – Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών .

Περισσότερες  και αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Project co-funded by the European Union and

National Funds of the participating countries

Leave a Comment