ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στη διαβούλευση του Ελληνικού Κτηματολογίου για την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση σχεδίων τεύχους διαγωνισμού «Ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, θέασης, τηλεφόρτωσης και μετασχηματισμού γεωχωρικών δεδομένων του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, βάσει των προδιαγραφών της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE)» http://www.ktimatologio.gr/Pages/Proclamations.aspx?id=349 ζητώντας να αποσυρθεί η απαίτηση για τον Ανάδοχο να κάνει χρήση λογισμικού συγκεκριμένης εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα το τεύχος του διαγωνισμού ενώ δεν αποκλείει τη χρήση ανοικτού λογισμικού αναφέρει ρητά ότι: “Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει δεδομένα, λογισμικό και εξοπλισμό που διατίθενται από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί το ArcGIS Server for INSPIRE και το ArcGIS for ΙNSPIRE, τα οποία έχει προμηθευτεί το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τον σκοπό αυτό. Ο Ανάδοχος μπορεί, συμπληρωματικά των ArcGIS Server for INSPIRE και ArcGIS for INSPIRE, να χρησιμοποιήσει λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source), μετά από αίτημα προς το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Στο σχετικό αίτημα θα παρατίθενται οι σκοποί της χρήσης του λογισμικού, η έκδοση που θα χρησιμοποιηθεί, η συμβατότητα και δια-λειτουργικότητα με το διατιθέμενο λογισμικό του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και η ασφάλεια που αυτό παρέχει.”

Με τον τρόπο αυτό αποκλείει ουσιαστικά τη χρήση ανοικτού λογισμικού ως αποδεκτή λύση και φωτογραφίζει συγκεκριμένες τεχνολογίες μη ανοικτές (ArcGIS Server) με συνέπεια το σύνολο του έργου το οποίο θα ακολουθήσει να έχει πολλαπλάσιο κόστος αλλά το κυριότερο περιορισμούς σε χρήση και διάθεση.

Την τελευταία δεκαετία σε πολλές χώρες έχει διαμορφωθεί πολιτική, η οποία στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση και υιοθέτηση του ανοικτού λογισμικού και των ανοικτών τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση. Η στρατηγική διατυπώθηκε και στην  Διακήρυξη του Ταλίν και η επιτυχία της αποδεικνύεται εμπράκτως με την ανάπτυξη που έχει υπάρξει σε πολλές χώρες των οποίων η Δημόσια Διοίκηση έχει υλοποιήσει λύσεις ανοικτού λογισμικού (για παράδειγμα η Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία κ.α.)

Για να τηρούνται οι αρχές του ανταγωνισμού οι προδιαγραφές στα τεύχη των διαγωνισμών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ανοικτές και να μην περιλαμβάνουν τεχνικές προδιαγραφές με ρητές αναφορές σε συγκεκριμένα εμπορικά προϊόντα.  Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των προμηθειών στη Δημόσια Διοίκηση δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα ούτε στους προμηθευτές. Επομένως οι προδιαγραφές με ρητή αναφορά σε έργα λογισμικού ανοικτού κώδικα( πχ Debian, MySQL, LibreOffice, κλπ)  δεν παραβιάζουν σε καμία περίπτωση τις αρχές του ανταγωνισμού, αλλά τις ενισχύουν γιατί οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να προσφέρει λύσεις βασισμένες σε οποιοδήποτε έργο ανοικτού λογισμικού.

Τα οφέλη από την αξιοποίηση των ανοικτών τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση και την τοπική οικονομία είναι πολλαπλά καθώς:
(α) το κόστος μετατοπίζεται από την αγορά αδειών στην πληρωμή ανθρωπο-χρόνου κι έτσι
-μειώνεται η διαρροή εξειδικευμένων στελεχών
– ενισχύεται η τοπική οικονομία
– υπάρχει μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην όποια δημόσια δαπάνη για ΤΠΕ
(β) οι ανοικτές τεχνολογίες αποτρέπουν την εξάρτηση από ένα πάροχο (vendor lock-in) και ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία
(γ) οι ανοιχτές τεχνολογίες επιτρέπουν την καλύτερη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας, που αποτελεί βασικό στόχο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και ενισχύουν την ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας προς την τοπική αγορά.
(δ) υπάρχει θετική επίπτωση στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας καθώς η αγορά αδειών κλειστού λογισμικού  διώχνει πόρους εκτός χώρας

Δείτε το αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού και το σχόλιο του Οργανισμού στη διαβούλευση

Leave a Comment