ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου +Resilient

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 72.392,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τίτλο «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας» στο πλαίσιο του έργου «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises» με ακρωνύμιο +RESILIENT το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 13.00 μ.μ. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

Το τεύχος διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους, διευκρινίζονται τα εξής:

Ερώτηση 1: Κατά την κατάθεση των προσφορών στον φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” αρκεί η κατάθεση του ΤΕΥΔ και της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 ή πρέπει να καταθέσουμε κάτι επιπλέον; 

Απάντηση: Στο φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” αρκεί η κατάθεση του ΤΕΥΔ και της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3

Ερώτηση 2: Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. Β1 θα κατατεθούν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης μόνο από τον προσωρινό Ανάδοχο;

Απάντηση: Ναι, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. Β1 θα κατατεθούν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης μόνο από τον προσωρινό Ανάδοχο

Ερώτηση 3: Αν το πρωτοδικείο δεν εκδίδει τα δικαιολογητικά αρκεί ένα print screen των αιτήσεων και μια υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει σε κάποια από τις εκεί αναφερόμενες καταστάσεις;

Απάντηση: Ναι, αρκεί ένα print screen των αιτήσεων και μια υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει σε κάποια από τις εκεί αναφερόμενες καταστάσεις

Διευκρίνιση από την αναθέτουσα αρχή:

Στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην τελευταία παράγραφο έχει αναγραφεί εκ παραδρομής:

Η περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του προμηθευτή, θα τεκμαίρεται με κατάλογο παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του δημόσιου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη και αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο τον παρακάτω κατάλογο/πίνακα στον οποίο θα προσδιορίζονται και θα περιγράφονται τα έργα που έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.

το ορθό είναι:

Η περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του προμηθευτή, θα τεκμαίρεται με κατάλογο παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κατά την τελευταία τριετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του δημόσιου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη και αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο τον παρακάτω κατάλογο/πίνακα στον οποίο θα προσδιορίζονται και θα περιγράφονται τα έργα που έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα τελευταία τρία (3) χρόνια.


Leave a Comment