ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου ODEON

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων με τίτλο «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data)» στο πλαίσιο του έργου «Open Data for European Open iNnovation» με ακρωνύμιο ODEON το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 17.00 μ.μ. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 16/01/2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.


Leave a Comment