ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για υλοποίηση ανάπτυξης της Ψηφιακής Πλατφόρμας στο πλαίσιο του έργου Phygital

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μ ε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο « Υλοποίηση του Παραδοτέου 4.1.2. Ανάπτυξη της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Πακέτου Εργασίας 4 Ανάπτυξη των υποδομών DGML (design global, manufacture local = “σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά”)» στο πλαίσιο του έργου «Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging production and business models» και ακρωνύμιο Phygital το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan – Mediterranean 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/11/2019 και ώρα 17:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ


Project co-funded by the European Union and

National Funds of the participating countries

Leave a Comment